Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable 11.0.61030.0

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable 11.0.61030.0

Microsoft – 2,6MB – Freeware – Windows
ra khỏi 1225 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Các Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package cài đặt thời gian chạy các thành phần của Visual C++ thư viện cần thiết để chạy các ứng dụng phát triển với Visual C++ trên một máy tính không có Visual C++ 2005 được cài đặt.

Gói này cài đặt thời gian chạy các thành phần của thư viện C Runtime (CRT), tiêu chuẩn C++, ATL, MFC, OpenMP và MSDIA. Cho các thư viện hỗ trợ mô hình triển khai-by-side (CRT, SCL, ATL, MFC, OpenMP), chúng được cài đặt vào bộ nhớ cache bản địa hội, cũng gọi là thư mục WinSxS, trên phiên bản của hệ điều hành Windows có hỗ trợ hội đồng side-by-side.

Một vấn đề an ninh đã được xác định dẫn đến lỗ hổng ứng dụng MFC trong DLL trồng do MFC không xác định đường dẫn đầy đủ để hệ thống/địa phương hoá dll. Bạn có thể bảo vệ máy tính của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft. Sau khi bạn cài đặt khoản mục này, bạn có thể phải khởi động lại.

Tổng quan

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 146.869 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable là 11.0.61030.0, phát hành vào ngày 02/03/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,6MB.

Người sử dụng của Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.

Cài đặt

người sử dụng 146.869 UpdateStar có Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại